VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE ZÁKAZNÍKOV AVANZO SLOVAKIA S.R.O.

 

Vitajte na stránke Avanzo Slovakia s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 52 363 198, IČ DPH: SK2121008802, označované aj ako predajca.

Vezmite si  prosím na vedomie, že počas vašej registrácie alebo nákupu súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ("VOP"), preto si ich pozorne prečítajte pred registráciou alebo nákupom. Odporúčame, aby ste si stiahli VOP do svojho počítača tak, aby ste mali ľahký prístup k nim.

 

1. Úvod

Cieľom predajcu je, aby ním predávané produkty Vám boli čo najrýchlejšie doručené, preto sme vytvorili tento príjemný, ľahko použiteľný a transparentný internetový obchod.

 

2. Výklad pojmov

Predávajúci: Avanzo Slovakia s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 52 363 198, IČ DPH: SK2121008802.

Zákazník/užívateľ/kupujúci: fyzické alebo právnické osoby, ktoré používajú internetový obchod, zaregistrujú sa a/alebo nakupujú produkty od predajcu na tejto webovej stránke.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania.

Tovar: akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkaná na predaj predávajúcim a zakúpená kupujúcim na  stránke https://thebodyshop.sk/ t. j. kupujúci odošle objednávku na stránke https://thebodyshop.sk/.

Webová stránka: https://thebodyshop.sk/

Internetový obchod: internetový obchod dostupný na https://thebodyshop.sk/

Nákupný košík: zoznam produktov, ktoré ste vybrali na nákup v internetovom obchode.

Zmluva: Zmluva uzavretá medzi predávajúcim (od koho sa tovar kupuje) a kupujúcim (ktorý si tovar objedná od predávajúceho) – kupujúci ďalej aj ako „kupujúci“, uzavretá na diaľku na stránke https://thebodyshop.sk/ v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov. Táto elektronická zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu, takže v budúcnosti nebude k dispozícii na papieri, ale obsah zmluvy sa môže rekonštruovať z elektronického potvrdzujúceho listu zaslaného kupujúcemu.

Objednávka: elektronický dokument, t. j. forma komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom ktorého kupujúci používa webovú stránku na vyjadrenie zámeru predávajúceho kúpiť tovar z webovej stránky.

Prevod (peňažných prostriedkov): príjem z predaja tovaru, alebo služieb ponúkaných na internetovom obchode predávajúceho prostredníctvom správcu bankových kariet, ktorého využitie kupujúci udobril, alebo prevod z bankového účtu kupujúceho na bankový účet predávajúceho.

Vlastný účet (konto): vlastný účet, ktorý uchováva Vami poskytnuté osobné údaje registráciou na webovej stránke a zadaním registračných informácií.

Prepravca: https://thebodyshop.sk/ alebo iná zásielková služba na dodanie produktov objednaných na webovej stránke. 

 

3. Dodržiavanie právnych predpisov

 

3.1        V súlade s existujúcimi právnymi predpismi predávajúci Vás informuje o nasl. skutočnostiach:

−         zmluva sa uzatvára registráciou na webovej stránke, alebo dokončením nákupu prostredníctvom internetového obchodu,

−         tieto VOP a akékoľvek následné zmeny budú k dispozícii na webových stránkach, ale odporúčame, aby ste si ju stiahli do svojho počítača pred registráciou alebo nákupom, alebo vytlačili a uschovali ju,

−         ak Vaše údaje boli zaznamenané nesprávne počas registrácie, alebo sa zmenili po registrácii, môžete požiadať o opravu písomne prostredníctvom kontaktu na našej webovej stránke,

−         ak nakupujete, uistite sa, že ste zadali informácie správne, pretože nebudete môcť zmeniť počas nákupu na iné údaje,

−         jazyk tejto zmluvy je slovenský, ak existuje rozpor medzi slovenskou verziou a cudzím jazykom verzie týchto VOP, slovenská verzia je rozhodujúca.

 

4. Proces a podmienky registrácie

 

4.1        Všetky fyzické a právnické osoby sa zaregistrujú v internetovom obchode predajcu. Postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

4.2        Počas registrácie je potrebné poskytnúť informácie vyžadované systémom. Bez týchto informácií, žiadosť o registráciu nemôže byť dokončená.

4.3        Môžu sa zaregistrovať každá právnická osoba, ktorá disponuje všetkými potrebnými povoleniami a registráciami na prevádzku v danom štáte a nie je v konkurze resp. v likvidácii bez právneho nástupcu.

4.4        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci sa rozhodne prijať alebo zamietnuť žiadosť o registráciu podľa svojho výhradného uváženia. Predávajúci nie je povinný odôvodniť svoje rozhodnutie a nenesie žiadnu zodpovednosť za úhradu akejkoľvek škody alebo straty majetku, ktoré vznikli užívateľovi (kupujúcemu). Najmä, ale nie výlučne, odmietne predávajúci žiadosť o registráciu v týchto prípadoch:

−         nepravdivé údaje spoločnosti,

−         nesprávne vyplnená žiadosť o registráciu,

−         opätovné predloženie žiadosti o zamietnutie zápisu v tej istej forme.

4.5        Užívateľ po úspešnom registrácií dostane oznámenie od predávajúceho.

 

5. Nákup tovaru

 

5.1        Nákup sa môže uskutočniť prostredníctvom internetového obchodu dostupného na webovej stránke. Uzavretie zmluvy je okamih, kedy predávajúci potvrdí ponuku kupujúceho. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar za cenu uvedenú na internetovom obchode. O odstúpení od zmluvy v tomto prípade predávajúci informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu.

5.2        Predávajúci sa snažil vytvoriť jednotlivé podstránky tak, aby užívateľ sa vedel ľahko orientovať a oboznámiť sa s produktmi a jednotlivými funkciami web stránky.

5.3        Pri produktoch, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode, si môžete prezrieť fotografie výrobkov, popis ich vlastností, voliteľné prevedenie/veľkosť a nákupnú cenu s DPH.

5.4        Pri nákupe, kupujúci vyberie tovar zo zoznamu uverejneného na internetovom obchode, zvolí si požadované množstvo a stlačením tlačidla „kôš“ alebo „do koša“ si ich uloží do nákupného košíka.

5.5        Obsah košíka je možné prezerať a zmeniť ich obsah pomocou vyhradenej ikony.

5.6        Po uložení tovaru do košíka, kupujúci je povinný zadať údaje, ktoré sa od neho žiadajú prostredníctvom internetového obchodu. Objednávka nemôže byť dokončená, pokiaľ kupujúci neposkytne požadované údaje. Nákup sa ukončí stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.

5.7        Podmienkou odoslania platnej objednávky je úhrada kúpnej ceny produktov, ktoré sa nachádzajú v nákupnom košíku. Ceny tovaru, ktoré sa nachádzajú na internetovom obchode sú cenami v EUR a obsahujú DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na prepravu. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny zverejnené na našich webových stránkach. Zmena nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaného tovaru. V internetovom obchode je platba možná bankovou kartou, prevodom na účet a dobierkou.

5.8        Objednávka sa považuje byť riadne doručenou objednávkou len vtedy, ak kúpna cena tovaru v nákupnom košíku, vrátane nákladov na prepravu je pripísaná na účet predávajúceho v prípade platby bankovou kartou alebo prevodom na účet. Dátum úhrady za tovar je deň, kedy bola kúpna cena za tovar pripísaná na bankový účet predávajúceho, uvedeného na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci potvrdí objednávku prostredníctvom e-mailu, zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutej kupujúcim v čase registrácie, objednávka sa považuje byť akceptovanou pri zaslaní tohto potvrdenia.

5.9        Predávajúci po akceptovaní objednávky najneskôr do 3 pracovných dní odovzdá objednaný tovar prepravcovi. Ak kupujúci nie je schopný v uvedenej lehote z dôvodov za ktoré predávajúci nezodpovedá odovzdať tovar prepravcovi, predávajúci zašle oznámenie v elektronickej podobe o tejto skutočnosti, vrátane očakávaného termínu doručenia tovaru. Tovar je dodávaný podľa poradia, v ktorom sa objednávky uskutočnili a do vypredania zásob.

5.10    Dodanie tovaru sa uskutoční v zmysle informácií prepravcu. Počas výberu prepravcu, predávajúci konal v záujme užívateľov / kupujúcich.

 

6. Zrieknutie sa zodpovednosti

 

6.1        Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť informácií poskytnutých počas registrácie alebo nákupu a je výlučnou zodpovednosťou užívateľa za akékoľvek vady, chyby v písaní alebo škody z nich vyplývajúce.

6.2        Pri výbere prepravcu predávajúci konal v záujme užívateľov, ale vylučuje zodpovednosť predávajúceho za všetky škody vzniknuté z činnosti prepravcu, napr. oneskorené dodanie alebo poškodená zásielka, atď..

6.3        Každý zákazník má prístup k webovej stránke na účely vykonania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť prístup zákazníka k objednávke, ak usúdi, že správanie alebo činnosť zákazníka na webovej stránke považuje predávajúci alebo tretie strany za neprijateľné a môže škodiť tretej strane.

6.4        V prípade online platieb predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek iné dodatočné náklady, ktoré má kupujúci zaplatiť, vrátane, ale nie výlučne, výmenných kurzov, ktoré uplatňuje vydavateľ karty kupujúceho.

6.5        V prípade, ak predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku, oznámi zákazníkovi do 3 (troch) pracovných dní túto skutočnosť, odstúpi od zmluvy a podnikne potrebné kroky na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny a iných poplatkov kupujúcemu. Okrem vrátenia súm stanovených v tomto odseku predávajúci vylučuje zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté kupujúcemu alebo tretej strane vyplývajúcej z odstúpenia od zmluvy.

6.6        Každá ponuka predávajúceho závisí od aktuálnych skladových zásob predávajúceho.

6.7        Farby obrazov sa môžu mierne odlišovať od skutočnosti.

6.8        Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak webová stránka napriek povinnej starostlivosti obsahuje chybnú cenu alebo nesprávne informácie, najmä ak je jasne rozpoznateľná alebo je známa, všeobecne akceptovaná alebo odhadovaná cena výrobku výrazne odlišná (napr. 0 EUR alebo 0,1 EUR). V takýchto prípadoch predávajúci nie je povinný dodať tovar za chybnú cenu, ale môže ponúknuť zákazníkovi možnosť dodania za primeranú cenu na základe potvrdenia objednávky a po ktorom je kupujúci schopný rozhodnúť o kúpe tovaru za reálnu kúpnu cenu.

 

7. Zodpovednosť kupujúceho

 

7.1        Zákazník vyhlasuje, že si prečítal, porozumel a potvrdzuje podmienky nákupu podľa týchto VOP, že súhlasí s touto zmluvou a že nesie finančnú zodpovednosť za nedodržanie zmluvy. Zákazník má právo zrušiť objednávku a odstúpiť od vôle nákupu po odoslaní objednávky, ale pred dodaním objednaného tovaru, takisto má právo na zrušenie registrácie, na zmenu poskytnutých údajov a na odhlásenie sa z newsletterov.

 

8. Práva duševného vlastníctva

 

8.1        Všetky práva autorov na výrobky sú majetkom predávajúceho a jeho partnerov.

8.2        Všetok obsah na webových stránkach (najmä texty, ilustrácie a obrázky v ňom obsiahnuté) tvoria duševné vlastníctvo predávajúceho a/alebo jeho partnerov.

8.3        Akékoľvek použitie obsahu na webovej stránke alebo reprodukcia výrobkov podlieha na základe písomného súhlasu vlastníkov a za podmienok v ňom obsiahnutých.

8.4        Predávajúci si vyhradzuje právo konať proti osobe porušujúcej práva alebo osobám akýmkoľvek spôsobom ustanoveným zákonom v prípade porušenia akýchkoľvek práv webovej stránky. Žiadne vyhlásenie predávajúceho sa nesmie vykladať tak, že sa zriekne jeho práva v celku, alebo z časti.

 

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

9.1        Podrobné pravidlá pre zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim  sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru aj bez uvedenia dôvodu odstúpenia od zmluvy. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2        Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese:

adresa

email

Kupujúci taktiež môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

9.3        V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar na vlastné náklady.

9.4        Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu bezodkladne, najneskôr však do 90 dní od doručenia vyhlásenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Vrátenie zaplatenej ceny sa uskutoční rovnakým spôsobom ako bol spôsob platby použitý kupujúcim pri kúpe tovaru, v prípade platby na dobierku sa vrátenie zaplatenej ceny uskutoční na číslo účtu uvedený kupujúcim.

9.5        Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

9.6        Kupujúci je v prípade odstúpenie od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný (max 10% objemového deficitu). Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.Ohľadne vrátenia tovaru prosím kontaktujte náš zákaznícky servis .

9.7        Vrátený tovar sa nesmie poškodiť ani používať, s výnimkou všeobecnej primeranej minimálnej spotreby (hodnotenie výrobku, max. 10% objemového deficitu). V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci zodpovedný za akékoľvek poškodenie vráteného tovaru vyplývajúce z jeho nesprávneho použitia, najmä, ale nie výlučne, zodpovednosti za škodu na tovare alebo jeho zložkách. Predávajúci nie je schopný vziať späť chybný výrobok alebo neúplný tovar presahujúci 10% objemového deficitu.

9.8        Po obdržaní balíka kupujúci je povinný presvedčiť sa o vonkajšej neporušiteľnosti balíka. Ak kupujúci nájde akékoľvek stopy škody na obale, uistí sa, a požiada okamžite o spísanie zápisnice u prepravcu/kuriéra/dopravcu (škodový zápis), ďalej spolu s ním skontroluje obsah balíka (iba v prípade vonkajšieho poškodenia) a všetky skutočnosti uvedie v škodovom zápise, ktorého správnosť potvrdí prepravca/kuriér/dopravca. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho prostredníctvom zákazníckeho servisu  (info@thebodyshop).

9.9        Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu/kuriéra/dopravcu alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby/prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu/kuriéra/dopravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

9.10    Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)       predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

d)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)        predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g)       vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

 

10. Záruka a reklamácia

 

10.1    Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci.

10.2    Ak je tovar chybný, môže kupujúci požiadať predávajúceho predovšetkým o odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo  nemožné alebo neprimerané, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10.3    Kupujúci je povinný splniť súčasne nasledovné podmienky pri uplatnení reklamácie tovaru:

−         nákup počas 24 mesiacov a

−         predloženie dokladu o kúpe (faktúry)/ alebo vyhlásenia o odstúpení od zmluvy / alebo dodacieho listu.

10.4    Nárok na záruku možno zamietnuť:

−         ak kupujúci nepredloží doklad o kúpe (faktúry)/ alebo vyhlásenie o odstúpení od zmluvy / alebo dodací list;

−         ak uplynula 24 mesačná lehota na uplatnenie reklamácie;

−         v prípade vady vyplývajúcej z nesprávneho použitia;

−         v prípade vady spôsobených nesprávnou manipuláciou, skladovaním, nesprávnym čistením, starostlivosťou;

−         v prípade vady spôsobených prírodnými živlami, pomliaždením, násilným vonkajším zásahom;

−         v prípade vady spôsobených nesprávnou opravou;

−         ak bola vada viditeľná v čase kúpy a kupujúci bol informovaný o tejto vade, alebo bola existencia vady oznámená kupujúcemu písomne;

−         kupujúci uplatnil reklamáciu po lehote;

−         v prípade vady vzniknutej dôsledku nesprávnej manipulácie alebo skladovaním;

−         v prípade vady vzniknutej násilným vonkajším zásahom.

10.5    Vybavenie reklamácie:

10.5.1   Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

10.5.2   Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.5.3   Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

11. Informácie o všeobecných obchodných podmienkach

 

11.1    Predávajúci upozorňuje na skutočnosť, že tieto všeobecné podmienky sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu, predávajúci žiada, pokiaľ ste registrovaný užívateľ, aby ste pravidelne kontrolovali tieto podmienky pred každým nákupom. Oznámenia o zmenách podmienok budú zverejnené na internetovej stránke. Akékoľvek zmeny budú podliehať  platným právnym predpisom.

11.2    Akékoľvek zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok nesmú mať retroaktívny účinok a nadobudnú účinnosť najskôr 15 (pätnásť) dní po ich zverejnení. Výnimkou sú zmeny ako nové funkcie webovej stránky alebo internetového obchodu predávajúceho, alebo akékoľvek zmeny vykonané potreby z právnej stránky, ktoré zmeny sú účinné okamžite. Ak nesúhlasíte s obsahom nového/zmeneného znenia všeobecných obchodných podmienok, musíte zrušiť registráciu prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov na webovej stránke. Po nadobudnutí účinnosti nového/zmeneného znenia všeobecných obchodných podmienok bude sa považovať, že predávajúci akceptoval nové/zmenené znenie všeobecných obchodných podmienok .

 

12. Ustanovenia týkajúce sa spracúvaných údajov

 

12.1    Predávajúci spravuje a chráni osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov pri používaní systému.

12.2    Predávajúci použije informácie týkajúce sa používateľa na nasledujúce účely:

−         na účely registrácie a používania systému predávajúceho;

−         na poskytovanie, kontrolu, adaptáciu alebo rozvoj služieb súvisiacich so systémom;

−         predávajúci ako súčasť plnenia svojich zmluvných povinností používateľovi a výkon jeho práv a postupov na ochranu spotrebiteľa, ako aj akékoľvek iné zmluvné záväzky podobného charakteru; a v kontexte vyššie uvedených, s cieľom komunikovať s užívateľom.

−         kupujúci vyslovene súhlasí s poskytnutím osobných údajov prepravcovi na účely doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.

12.3    Predávajúci uchováva informácie o užívateľovi len dovtedy, kým nie sú nevyhnutné na účely dosiahnutia cieľa, na ktoré boli uložené, alebo do doby, kým zmluva alebo Zákon povoľuje. Predávajúci nezhromažďuje žiadne zbytočné informácie alebo informácie, ktoré nie sú potrebné alebo nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa /účelu.

12.4    Na žiadosť užívateľa predávajúci poskytne informácie o jeho spracovaných údajoch, jeho zdroji, účele spracúvania, jeho právnom základe, trvaní uchovávania, informácie o názve, adrese a činnostiach spracúvania údajov spracovateľa a - v prípade prevodu osobných údajov používateľa - právny základ a adresát prevodu.

12.5    Osobné údaje užívateľa, bez súhlasu užívateľa predávajúci neposkytne tretej strane okrem prípadov uvedených v príslušných zákonoch a sú potrebné z dôvodu prevencie kriminality alebo ochrany spotrebiteľa; ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, resp. ak príslušný orgán zaväzuje predávajúceho.

12.6    V prípade, že sa osobné údaje používateľa zdieľajú s treťou stranou, predávajúci dodržiava ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

12.7    V súlade s právom na ochranu osobných údajov má užívateľ právo kedykoľvek požiadať o informácie o spracovaní osobných údajov. Informácie sú bezplatné. Každá takáto žiadosť užívateľa musí byť podaná predávajúcim do 30 (tridsať) dní odo dňa podania prihlášky. Ak máte žiadosť o spracovanie osobných údajov, môžete ich odoslať elektronicky prostredníctvom kontaktov na tejto webovej stránke alebo poštou.

12.8    Prostredníctvom uvedených kontaktných informácií má užívateľ právo:

−         požiadať o informácie o spracovaní vašich osobných údajov;

−         požiadať o opravu alebo vymazanie alebo zablokovanie údajov s výnimkou povinného spracúvania;

−         môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v prípade, ktorý je ustanovený v právnych predpisoch o ochrane údajov;

−         v prípadoch porušenia ich práv a právnych predpisov obrátiť sa na príslušný orgán a súd

−         požadovať náhradu škôd spôsobených nezákonným zaobchádzaním s vašimi údajmi alebo súvisiacimi s porušovaním požiadaviek na bezpečnosť údajov.

12.9    Povinnosťou predávajúceho je chrániť informácie o užívateľovi. Na účely ochrany osobných údajov kupujúceho, najmä neoprávneného prístupu, zmeny, prenosu, sprístupnenia, vymazania alebo zničenia, ako aj náhodného zničenia a poškodenia, predávajúci implementoval primerané fyzické, elektronické a administratívne postupy. V priebehu tejto činnosti predávajúci predovšetkým zabráni akémukoľvek nezákonnému alebo neoprávnenému zasahovaniu do prostriedkov, ktoré má k dispozícii pri spracúvaní osobných údajov užívateľa.

12.10 Bezpečnosť informácií užívateľa je chránená predávajúcim nasledujúcimi prostriedkami: kódovanie, ak je to možné; používanie ochrany heslom, ak je to vhodné; a obmedzením prístupu k informáciám (napríklad je k dispozícii len zamestnancom, ktorí to potrebujú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov). Užívateľ môže pomôcť pri bezpečnom uchovávaní informácií tým, že nebude používať zjavné prihlasovacie meno alebo heslo, príp. pravidelne zmení svoje prihlasovacie heslo.

12.11 Ak sa zákazník domnieva, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov môže sa domáhať na základe ochrany osobných informácií a zverejňovania údajov verejného záujmu podľa príslušného právneho predpisu. 

 

13. Súbory cookie a „web beacon“

 

13.1    Predávajúci používa cookies v určitých oblastiach webu. Súbory cookie sú súbory, ktoré ukladajú informácie na pevný disk užívateľa alebo na jeho vyhľadávači na webe. Cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať, že používateľ ju predtým navštívil. Cookies pomáhajú predávajúcemu pochopiť, ktorá časť webovej stránky je najobľúbenejšia, pretože umožňujú návštevníkom zistiť, na ktoré stránky vstúpia a koľko času trávia tam. Tým, že sa to študuje, môžu sa lepšie zosúladiť webové stránky s potrebami užívateľa a poskytnúť rozmanitejšie užívateľské skúsenosti pre predávajúceho o on-line návštevníkoch.

13.2    Užívateľ môže nastaviť svoj vyhľadávač na webe, aby sa akceptovali všetky súbory cookie, odmietal ich alebo upozornil, keď je súbor cookie odoslaný do jeho počítača. Každý web vyhľadávač je iný, tak prosím použite váš "pomoc" menu pre zmenu nastavenia cookies. Vezmite prosím na vedomie, že táto webová stránka je navrhnutá tak, aby bola použitá pomocou cookies, takže ich zakázanie môže ovplyvniť použiteľnosť tejto webovej stránky a zabrániť užívateľovi využívanie všetkých jeho výhod.

13.3    Predávajúci nesmie vymieňať cookies s webovými stránkami tretích strán alebo externými nosičmi údajov.

13.4    Táto webová stránka a komunikácia, ktoré vyplývajú z jeho používania a/alebo registrácie, ako sú propagačné e-maily, môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako „web beacon“. Web beacon-y fungujú v súlade s cookies a môžu byť použité na nasledujúce účely (príklad): 

−         spočítajú návštevníkov webovej stránky;

−         monitorujú, ak užívateľ urobil akúkoľvek činnosť v súvislosti s e-mailom alebo klikol na odkaz;

−         pomocou nich sa dá merať popularita niektorých prvkov systému.

 

14. Sťažnosť

 

14.1    Pokiaľ spotrebiteľ - kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.2    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

14.3    Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

15. Rozhodné právo, súdna príslušnosť

 

15.1    Predávajúci a Kupujúci sú povinní vyriešiť všetky spory medzi sebou v mieri, v prípade ak sa tak nestane, urovnať spor musia výlučne so všeobecným súdom SR podľa príslušnosti adresy/sídla kupujúceho.

15.2    Podmienky tejto zmluvy a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

16. Záverečné ustanovenia

 

16.1    Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

16.2    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

16.3    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

16.4    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

 

Úplné VOP možno stiahnuť z nasledujúceho odkazu vo formáte PDF: Stiahnuť